ЕСКО – договор (Договор с гарантиран резултат)

Последна редакция: 01.04.2021г.

 1. Правна уредба на ЕСКО – договорите – чл. 72 и сл. от Закона за енергийната ефективност.

Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като инвестициите за реализирането на тези мерки се изплащат съгласно договорното гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий, свързан с енергийните характеристики.

 1. Предварителни дейности:

Сключването на договора, се предхожда от редица дейности, които трябва да се извършат предварително, а именно:

 • Доклад за обследване за енергийна ефективност и получаване на сертификат за енергийна ефективност, при условията;
 • Техническо предложение за изпълнение на Изпълнителя;
 • Ценово предложение на Изпълнителя;
 • Идеен проект и
 • Програма за мониторинг на енергийното потребление на сградата и методика за отчитане на действителния енергоефективен резултат от изпълнените работи.

Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление – обект на договора.

Сключването на ЕСКО договор се предхожда от извършване на обследване за енергийна ефективност (т.нар. „енергиен одит“), който завършва с изготвяне на доклад за резултатите от обследването.

Възложителят по ЕСКО договор предоставя на Изпълнителя (в случай, че е трето лице) резюме на доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата, предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление, за да е в състояние Изпълнителят да предложи адекватно и обосновано предложение на база на този доклад.

Енергийното обследване има характер на прединвестиционно технико – икономическо проучване – неговата основна цел е предложи технически решения, които да доведат до спестяване на енергия.

Енергийното обследване се извършва от лица, които имат издадено удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), че са вписани в публичния регистър на лицата, извършващи обследване на енергийната ефективност.

Целта на енергийното обследване е да се предостави богата и систематизирана информация за използването на енергията и свързаните с това разходи.

 1. Необходимо съдържание на ЕСКО – договорите, съгласно изискванията на закона:

Договорите с гарантиран резултат се сключват в писмена форма и съдържат най-малко:

 1. нормализираното енергопотребление, установено с обследване за енергийна ефективност;
 2. списък на мерките за ефективност, които ще бъдат изпълнени, включително стъпките, които трябва да се предприемат за изпълнение на мерките, и когато е уместно – свързаните с тях разходи;
 3. гарантираните икономии на енергия, реда и сроковете за тяхното установяване след изпълнението на мерките по договора, както и разпоредби за измерване и потвърждаване на постигнатите енергийни спестявания, на постигнатите гарантирани икономии, проверки на качеството и гаранции;
 4. задължение за пълно изпълнение на мерките в договора и документиране на всички направени промени по време на проекта;
 5. описание на финансовите последици от проекта и разпределението на дяловете на двете страни в постигнатите финансови икономии;
 6. начин на финансиране;
 7. начин на изплащане на възнаграждението;
 8. други клаузи, в т.ч. разпоредби, свързани с промени в рамковите условия относно съдържанието и резултата от договора, включване на равностойни изисквания към всеки договор за подизпълнение с трети страни, както и подробна информация за задълженията на всяка от договарящите се страни и санкциите за тяхното нарушаване;
 9. методика за оценка на спестената енергия.

 

4. Инвестиция и финансиране:

Чрез договорa с гарантиран резултат, се прави инвестиция, която да се изплаща за срока на мониторинга по предварително договорен погасителен план между страните.

Следва да се отчете и договаряне на определен процент на лихва, начислявана върху месечните погасителни вноски.

Първоначалното финансиране на инвестицията става изцяло със средства на Изпълнителя. При договорите с гарантиран резултат, Изпълнителят предоставя инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни съоръжения, както и финансова схема, с която инвестиционния риск се поема от ЕСКО дружеството. При този тип договор, не е необходимо Клиентът да инвестира собствени парични средства, тъй като Изпълнителят финансира инвестицията.

Цената на енергоефективните съоръжения се възстановява от гарантираните спестявания произтичащи от експлоатацията на новите по-енергоефективни съоръжения.

В тази връзка, примерна клауза в един ЕСКО – договор с оглед необходимостта от първоначална инвестиция от страна на Изпълнителя и рискът, който той носи би имала следното съдържание: „Авансово плащане не се предвижда- финансовия, техническия и търговския риск за изпълнението на ЕСКО договора е изцяло за сметка на Изпълнителя. Възложените дейности ще се осъществят с финансови средства и технически персонал на Изпълнителя“.

„Поемане на финансовия и технически риск от страна на Изпълнителя означава, че той поема задължението да компенсира Възложителя, в случаи на превишаване на гарантираното годишно потребление на енергия за обекта, включено в предмета на договора и недостигане на гарантираната годишна икономия на енергия за него“.

Изпълнителят определя и съгласува с Възложителя инвестицията, в следствие на което определя крайната цена на Договора. Изпълнителят, на база на данните от измерванията и анализите, определя спестяванията на разходите за единица енергия. Разработва се и се съгласува с Възложителя схемата за изплащане на инвестицията.

Например, в договора може да се уговори, че освен точно конкретизираната месечна погасителна нвоска, Изпълнителят ще получава всеки месец като възнаграждение и разликата между сметките преди и след изпълнението на ЕСКО договора – с цел предсрочно погасяване на инвестицията или че тази разлика ще се разпределя процентно между Изпълнителя и Възложителя.

 1. Възнаграждението на Изпълнителя:

Договорът е възмезден – Изпълнителят си възстановява на 100 % направените разноски по инвестицията.

Както посочих по-горе, обаче тази първоначалната инвестиция е изцяло за сметка на Изпълнителя. Предварително Изпълнителят изготвя ценово предложение и го съгласува с Възложителя за това как става изплащането на възнаграждението – по погасителен план.

Примерна клауза в договор: „Стойността на дейностите предмет на договора се документира в протокола (протокол за приемане и предаване) и в ……..месечен срок след подписване на протокола се изготвя погасителен план, с който се определя начало на плащанията, размера на вноските и условията на плащане. Погасителния план се подписва от страните и става неразделна част от договора“.

Тъй като договорът е възмезден и Изпълнителя получава възвращаемост под формата на месечни плащания по погасителния план, той дължи заплащането на данък върху приходите си.

Следва да се отчете и следната особеност: съгласно действащото европейско и национално законодателство, договорите с гарантиран резултат се приравняват към лизинговите договори. Това рефлектира върху прилагането на изискванията на Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), в частта за лизинговите договори.

В този случай, при изпълнението на един ЕСКО договор, ще възникне едно единствено данъчно събитие – на датата на фактическото предоставяне на стоката от ЕСКО компанията (Изпълнителя) на Възложителя. В този случай, ЕСКО компанията, ако е регистрирано по ЗДДС лице, ще трябва да начисли ДДС върху цялата стойност на сделката (цена), дължима по ЕСКО договора в периода на фактическото предаване на стоката на Възложителя. От своя страна, Възложителят ще трябва да плати наведнъж този данък, независимо че дължи на разсрочени вноски плащанията по договора.

 

 1. Енергийната ефективност като приоритет

В рамките на Европейския съюз е приет пакет „Климат и енергетика 2020“, като с него се поставят 3 основни цели за реализиране пред страните – членки на Европейския съюз:

 • 20 % намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата;
 • 20 % от енергията в рамките на Европейския съюз да се получава от възобновяеми източници (ВЕИ);
 • 20 % повишаване на енергийната ефективност.

В Енергийната стратегия на Република България за 2020г. е заложено, че енергийната ефективност е с най-висок приоритет в енергийната политика на страната ни.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *