Заличаване на ипотека поради неподновяването й в срок

Съгласно чл. 172, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „Действието на вписването (на ипотеката) трае 10 години от деня, в който е извършено. То може да бъде продължено, ако вписването се поднови, преди този срок да е изтекъл“.

Съгласно чл. 22 от Правилника за вписванията (ПВ) „Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства“.

Съгласно нормативните актове, трайната практика на Службите по вписванията и задължителната такава на Върховния касационен съд, необходимите документи при заличаване на ипотека поради неподновяването й в срок от страна на кредитора са следните:

  • Нарочна молба от заинтересованото лице, която да отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 1 от Правилника за вписванията;
  • Копие на акта, който подлежи на заличаване;
  • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот;
  • Документ за платена държавна такса за заличаването, която е в размер на половината от таксата за вписването на акта на ипотеката.

Заинтересовано лице е всяко лице, което има правен интерес от заличаването на ипотеката, която обременява притежавания от него имот – това може да бъде длъжникът – собственик на имота, чието задължение, обезпечава ипотеката, третото лице – собственик на имота, който е даден като обезпечение на вземането на кредитора, лицето – купувач на имот, обременен с ипотека, наследниците на собственика на ипотекирания имот.

В практиката на някои от съдиите по вписванията се наблюдава отказ по молбата на заинтересованото лице да заличат ипотека, която не е била подновена от кредитора в  срок до 10 години от вписването й.

Аргументите за отказа на съдиите по вписванията са, че заинтересованото лице трябва да предостави нарочен документ от кредитора, с който се дава съгласие за заличаването.

Моля да вземете в предвид, че тази практика е порочна и не отговаря нито на законовите разпоредби, нито на житейската логика.

Съдиите по вписванията са задължени да извършат заличаването на ипотека на основание чл. 22 от Правилника за вписванията, когато ипотеката не е подновена от кредитора в срок до 10 години от вписването й и при условие, че са надлежно сезирани с нарочна молба от заинтересовано лице с приложени към нея, посочените по-горе документи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *