Кратко описание на процедурата по промяна предназначението на земеделска земя

PDF

Приложими нормативни актове: Закона за опазване на земеделските земи; Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната. Промяната се разрешава от комисии към областните дирекции „Земеделие“ – когато исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област или от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите – за останалите случаи.

Собствениците на земеделска земя правят искане пред кмета на общината за включването й в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на предназначението й.

Кметът на общината в 30-дневен срок от постъпване на заявлението прави предложение до комисията (комисия към областна дирекция „Земеделие“ или Комисията за земеделските земи към МЗХГ, в зависимост от площта и категорията на земята ), която се произнася с мотивирано решение в 30-дневен срок от постъпване на предложението. Положителното решение е основание за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки.

Едновременно с основната площадка или трасе се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки и трасета за осигуряване на транспортен достъп.

За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа определен набор от документи – заявление, скица на имота, удостоверение дали земята е поливна и други.

След като се подаде искането от собствениците до кмета, той от своя страна също прави искане до Комисиите и комплектува преписка, съдържаща подадените документи.

Комисията обсъжда предложението за всеки обект и в едномесечен срок от подаването на писменото искане, ако е оформено и комплектувано съгласно изискванията, утвърждава с решение необходимата площадка или трасе за изграждане на обекта или за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии или създаването на нови селищни образувания.

При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.

Подробният устройствен план за утвърдената площадка или трасе или утвърден терен за включване в границите на урбанизираните територии се внася от собственика на земята или от инвеститора на обекта за приемане от експертните съвети към общината.

Когато кмета издаде заповед за одобрение на ПУП за имота,  определен набор от документи се внася за разглеждане в Областна дирекция „Земеделие” или в Комисията към МЗХГ (в зависимост от площта и категорията), за да бъде издадено решение на комисията за самата промяна на предназначението на земеделската земя.

Kомисиията в 30-дневен срок от предложението постановяват решение за промяна на предназначението на земеделските земи. Решението на Комисията влиза в сила след като се заплати дължимата такса.

Таксата за окончателно решение за промяна предназначението на земята се определя съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи, приета от МС и се изчислява по формула, в която се взимат в предвид:

  • Бонитетна категория на земеделска земя, посочена в акта за категоризация;
  • Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
  • Местонахождението на земята, съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България;
  • Вида на обекта;
  • Възможността за напояване.

 

2 коментара към “Кратко описание на процедурата по промяна предназначението на земеделска земя”

  1. Здравейте! Имам въпрос: На 01.06.2019г. изтича Решението за промяна предназначението на земеделска земя за построяване на жилищна сграда. В срока на 25.04.2019г. за подадени заявления за одобряване на проекти и Разрешение за строеж. Главния архитект на общината е одобрил и издал Разрешението през месец юли 2019г. РДНСК отменят със Заповед разрешението за строеж. След като са подадени документите в срок има ли срок за издаване на разрешението за строеж, трябва ли и той да се съобрази с 01.06.2019г. Това уредено ли е нормативно?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *