Необходими стъпки при изграждането и експлоатирането на енергийни обекти за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 KW

 

Обновена на 02.02.2021г.

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е регламентирано на европейски законодателно ниво, а от там следва и въвеждането му е рамките на законодателствата на страните – членки на Европейския съюз.

Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз прокламира, че енергийната политика на ЕС има за цел да насърчава развитието на нови и възобновяеми форми на енергия с цел по-добро съгласуване и интегриране на целите във връзка с изменението на климата в новата структура на пазара.

През последните няколко години, производството на електрическа енергия от ВЕИ заема все по-голям дял в брутното производство на електрическа енергия в сравнение с конвенционалните източници на електроенергия – ТЕЦ, АЕЦ.

Енергията, произвеждана от новоизградени ФЕЦ до 30 kW, е единствената енергия от възобновяеми източници, за която все още се сключват договори за дългосрочно изкупуване по фиксирана преференциална цена, което от своя страна нови гарантирани приходи и изплащане на инвестицията.

Към момента тенденцията е за по-малък размер на инвестиция, поради значителното намаление на цените на соларните съоръжения през последните години и повишаването на ефективността на соларните клетки, което на практика означава, че се увеличават възможностите за реализиране на такъв тип проекти на по-малката площ, необходима за монтаж на съоръженията.

По-долу е представена на-общо процедурата, през която се преминава при изграждането и експлоатирането на енергийни обекти за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 KW от слънчева енергия или т.нар. „соларни панели“.

Eнергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии.

Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, използват разпределителните мрежи, към които са присъединени, при общи условия, одобрени от КЕВР и обявени на интернет страницата на оператора на съответната разпределителна мрежа.

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти по реда на ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 МW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, електрически централи с мощност до 1 MW са шеста категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация.

За да е възможно изграждането и експлоатирането на посочените по – горе енергийни обекти, е необходимо собственикът на сграда в урбанизирана територия да предприеме редица действия и да се снабди с документи.

 1. Издаване на виза за проектиране. Необходими документи за издаването й: 
 • Документ за собственост върху недвижимия имот;
 • Скица/ схема на имота – издава се от съответната СГКК към АГКК;
 • Заплащане на такса.
 1. Становище за условия за присъединяване. Необходими документи за получаването му:

Процедурата започва с подава на заявление до съответното енергоразпределително дружество (ЕРП) на територията на недвижимия имот, което заявление следва да съдържа информация за:

 • точния адрес и предназначението на обекта;
 • срока/етапите за изграждане на обекта;
 • инсталираната генерираща мощност на обектът;
 • вида на първичния енергоносител;
 • точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, адрес на електронна поща;
 • документ, удостоверяващ правото на собственост/друго вещно право върху имота/сградата, върху които ще се изгражда ОПЕЕВИ (обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници);
 • договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика на имота/сградата, когато искането се подава от наемател;
 • удостоверение или скица, удостоверяващи, че имотът се намира в урбанизирана територия;
 • описание на техническите данни на основните съоръжения и на ОПЕЕВИ съгласно изисквания раздел VІ, вкл. Идеен проект;
 • заплаща се такса, определена съобразно цените на съответното ЕРП.

NB! Следва да се има в предвид, че Становището за условията за присъединяване има валидност 6 месеца.

 1. Разрешение за строеж – издава се от Главния архитект на общината, като заявлението за издаването му следва да съдържа:
 • Документ за собственост;
 • Скица/схема на имота;
 • Виза за проектиране;
 • Идеен проект;
 • Конструктивно становище;
 • Становище на електроинженер;
 • Становище за присъединяване към мрежата, издадено от съответно ЕРП.
 1. Присъединяване на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия до 30 kW към ЕРП и ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен) – необходими документи:
 • Документ за собственост;
 • Скица/схема на имота с виза за проектиране на бъдещата фотоволтаична централа по чл. 147, ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ– получава се от главния архитект на общината;
 • Становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа (в срока на неговата 6-месечна валидност).
 • Становище на електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ;
 • Разрешение за строеж, което се издава от главния архитект на общината, след като цялата проектна документация (Електротехническо и Конструктивно становище) бъде съгласувана с присъединяващото ЕРП.
 1. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения.

Съгласно чл. 96, ал. 1 от Наредба 6/2014г., след изграждане на обекта за производство на електроенергия, производителят подава Заявление за извършено монтиране на инсталацията. Към заявлението се прилага:

 • декларация за съответствие на основните елементи на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
 • декларация от техническото лице, което е извършило строително-монтажните работи на обекта по чл. 24, т. 1 ЗЕВИ за извършване монтажа на съоръженията съгласно техническите изисквания;
 • протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и времезакъснение за всяка защита;
 • чертежи/документация при несъществени промени по време на строителството
 1. Подаване на заявление за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от производителите по чл.24, т.1 от ЗЕВИ.

Сключване на договор за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия с крайния снабдител за обекти по чл.24, т.1 от ЗЕВИ се извършва преди издаване на „Заповед за поставяне под напрежение“ от съответното ЕРП, след заплащане на цена за присъединяване.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ „Общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 500 KW, по определената от КЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 – към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката“.

Съгласно чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗЕВИ „Електрическата енергия от възобновяеми източници по ал. 1 се изкупува въз основа на сключени дългосрочни договори за изкупуване за срок от двадесет годиниза електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия, както и за електрическата енергия, произведена от биомаса.

Срокът за обектите по чл. 24, т. 1 тече от датата на сключване на договор за изкупуване на електрическата енергия. За енергийни обекти, въведени в експлоатация, и инсталации, монтирани след 31 декември 2015 г., сроковете за изкупуване се намаляват със срока от тази дата до датата на въвеждането в експлоатация, съответно монтирането.

Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР.

 

 1. Фактическо присъединяване на обекти на производители по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

Електрическите съоръжения за присъединяване се поставят под напрежение до границата на собственост в 7-дневен срок от подаване от производителя на заявлението за продажба на електрическа енергия и при предоставяне от производителя на:

 • декларация, че приема да ползва мрежата при Общи условия за получаване на достъп до разпределителната мрежа на оператора;
 • копие от сключен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия с търговец на електрическа енергия;
 • финансов документ, удостоверяващ плащането на цената за присъединяване и приключване на финансовите взаимоотношения между двете страни.

Макар описаната по-горе процедура да изисква доста сериозен първоначален ресурс – време, ангажиране на специалисти и финансова обезпеченост, то енергийни обекти за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 KW, предоставят незаменима алтернатива за постигане на енергийна независимост и/или за генериране на допълнителни дълготрайни и постоянни финансови приходи при минимален риск.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *