Кратко описание на процедурата по промяна предназначението на земеделска земя

PDF

Приложими нормативни актове: Закона за опазване на земеделските земи; Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната. Промяната се разрешава от комисии към областните дирекции „Земеделие“ – когато исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област или от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите – за останалите случаи.

Цялата публикация „Кратко описание на процедурата по промяна предназначението на земеделска земя“

Относно недопустимостта да се предяви иск за неоснователно обогатяване по чл. 55 от Закона за задълженията и договорите

PDF

I. Фактическа обстановка

По отношение на недвижим имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност, е налице разпоредително действие чрез покупко – продажба в полза на едно от децата на съпрузите. Година след прехвърлителната сделка, приобретателят (също в брак) дарява заедно със съпругата си на дъщеря си процесния имот.

В последствие неговата сестра – дъщеря на първоначалните прехвърлители и леля на надарената дъщеря –  предявява иск пред съда за нищожност на договора за покупко – продажба и на последващото го дарение. С влязло в сила решение, съдът прогласява нищожността на договора за покупко – продажба поради симулация, но искът за прогласяване нищожност на договора за дарение е отхвърлен, тъй като продажбата на чужда вещ не е нищожна сделка.        Цялата публикация „Относно недопустимостта да се предяви иск за неоснователно обогатяване по чл. 55 от Закона за задълженията и договорите“

За недопустимостта от оспорване на констативен нотариален акт от лице в чиято полза е издаден

PDF

В хода на производство по съдебна делба относно наследствени имоти и с цел промяна на размера на наследствените дялове, ответниците  оспорват нотариален акт за признаване право на собственост върху недвижим имот. Съгласно описания нотариален акт единият от ответниците и наследодателя са признати за собственици на недвижим имот.

Описаният нотариален акт има характер на констативен нотариален акт по смисъла на чл. 587, ал. 1 от ГПК – нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства. Съгласно нотариалния акт, същият е издаден въз основа на няколко съдебни решения на Върховния съд. Същите решения са представени от ответниците в първото по делото заседание, но те не обосновават искането им за промяна на квотите при допускане на делбата по отношение на процесния недвижим имот. Ответниците твърдят, че от процесния имот единият от тях притежава ½ идеална част в изключителна собственост, а останалата ½ идеална част я притежава в режим на СИО с наследодателя, поради което след прекратяване на СИО поради смърт на съпруга, дяловете на наследниците са различни от тези, които са заявени с исковата молба. С това се цели се намаляване на дела на ищеца от процесния имот.

Цялата публикация „За недопустимостта от оспорване на констативен нотариален акт от лице в чиято полза е издаден“

Кратки бележки относно процедурата по сключване на предварителен договор за учредяване право на строеж и процеса на инвестиционно проектиране

PDF

I. Предварителен договор

Основната цел на предварителния договор е да подготви сключването на окончателен договор. Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените елементи на окончателния договор – чл. 19, ал. 2 от ЗЗД.

При предварителен договор за учредяване право на строеж,  окончателният договор логично е за учредяване право на строеж. В тази връзка съществените условия на предварителния договор са:

  • предмет, т.е. конкретно индивидуализиран поземления имот, върху който ще се учреди право на строеж, както и
  • за какво ще се учреди – т.е., трябва да има яснота относно сградата, която ще се строи- относно нейните характеристики – вид на обекта, площ, размери и други.

Цялата публикация „Кратки бележки относно процедурата по сключване на предварителен договор за учредяване право на строеж и процеса на инвестиционно проектиране“

Проблемът със заличаването на възбраните по искане на банки и потенциалните последици от това

PDF

Наскоро имах възможността да консултирам клиенти по два сходни казуса, които са свързани с продажба на недвижим имот, придобит на публична продан, върху който е наложена възбрана в хода на принудителното изпълнение.

На пръв поглед нищо необичайно, но единият от случаите се усложни с оглед на наличието на последващи вписвания по партидата на имота (след първата по ред възбрана) и заличаване на възбраната след извършената публична продан.

Заличаването на възбраната е с оглед изискванията на банката, която кредитира покупката на имота по договор за покупко – продажба от купувача на публична продан на трето лице и вписването на първа по ред ипотека в полза на банката.

По-долу хронологично излагам фактите по казуса, за да придобиете яснота и да се ориентирате във фактическата обстановка.

Цялата публикация „Проблемът със заличаването на възбраните по искане на банки и потенциалните последици от това“