За недопустимостта от оспорване на констативен нотариален акт от лице в чиято полза е издаден

PDF

В хода на производство по съдебна делба относно наследствени имоти и с цел промяна на размера на наследствените дялове, ответниците  оспорват нотариален акт за признаване право на собственост върху недвижим имот. Съгласно описания нотариален акт единият от ответниците и наследодателя са признати за собственици на недвижим имот.

Описаният нотариален акт има характер на констативен нотариален акт по смисъла на чл. 587, ал. 1 от ГПК – нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства. Съгласно нотариалния акт, същият е издаден въз основа на няколко съдебни решения на Върховния съд. Същите решения са представени от ответниците в първото по делото заседание, но те не обосновават искането им за промяна на квотите при допускане на делбата по отношение на процесния недвижим имот. Ответниците твърдят, че от процесния имот единият от тях притежава ½ идеална част в изключителна собственост, а останалата ½ идеална част я притежава в режим на СИО с наследодателя, поради което след прекратяване на СИО поради смърт на съпруга, дяловете на наследниците са различни от тези, които са заявени с исковата молба. С това се цели се намаляване на дела на ищеца от процесния имот.

Цялата публикация „За недопустимостта от оспорване на констативен нотариален акт от лице в чиято полза е издаден“

Чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и неговото приложение при разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едноличен собственик е малолетно лице

PDF

I. Фактическа обстановка

Едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Х“ е малолетно лице. Същото е придобило всички дялове от капитала на търговското дружество по реда на  наследствено правоприемство – като единствен наследник на починалия си баща, който е притежавал всички дялове от капитала на дружеството. Правомощията си като едноличен собственик, детето упражнява чрез законния си представител – неговата майка (която не е била в брак с баща му, поради което не се явява негов наследник по закон).

Търговско дружество „Х“ разполага с банкова сметка в търговска банка в Република България. Дружеството трябва да се разпореди със средства от банковата си сметка, при което от банката поставят условие да им бъде представено решение на районния съд по настоящия адрес на детето по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, като в противен случай няма да разрешат исканото разпореждане с парични средства.

Цялата публикация „Чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и неговото приложение при разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едноличен собственик е малолетно лице“