Кратко описание на процедурата по промяна предназначението на земеделска земя

PDF

Приложими нормативни актове: Закона за опазване на земеделските земи; Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната. Промяната се разрешава от комисии към областните дирекции „Земеделие“ – когато исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област или от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите – за останалите случаи.

Цялата публикация „Кратко описание на процедурата по промяна предназначението на земеделска земя“

Новият Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

PDF

Редакция: С решение от 17.01.2019г.  Народното събрание отложи влизането в сила на закона с 6 месеца.

На 27.01.2019г. влиза в сила Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, който бе обнародван в Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018г.

Законът урежда условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – най-общо това са търговията на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, транспорта на такива продукти, дистрибуцията на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) и други.

Цялата публикация „Новият Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“

Честита Нова 2019-та година!

На всички, които по един или друг повод ще отворят блога през 2019г. (за да прочетат нещо или пък случайно), желая да бъдете много здрави, да сте изпълнени с ентусиазъм за нови и различни неща, да поемате инициативата, да бъдете креативни, да влагате страст във всичко, което правите, да се чувствате удовлетворени от нещата, които правите и да се радвате на нещата, които ви се случват!

Най-искрено и от сърце ви пожелавам през идната година да постигнете нещо, с което да се гордеете!

Единственият начин да се чувствате щастливи е в правенето на нещо, което осмисля дните ви!

Ще си позволя да пожелая и нещо на себе си за 2019г. Пожелавам си да бъда ангажирана с все повече и по-интересни казуси, за които да пиша статии в блога си! Желая чрез труда и усилията, които полагам да бъда полезна за вас и да ви помагам!

Изпълнете със смисъл следващите 365 дни и нека 2019г. да бъде една от най-успешните години, която да изживеете със страст и смисъл!

Проблеми по прилагането на т.3 (относно заличаване на наложените възбрани преди извършването на публична продан в изпълнителния процес) съгласно Тълкувателно решение №1/2015г. от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС

Съгласно чл. 124, ал. 1 от Закона за съдебната властПри противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение“. А съгласно чл. 130, ал. 2 от съшия закон „Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове“.

С точка 3 на Тълкувателно решение №1/2015г. от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС е даден отговор на въпроса „След извършване на публична продан на недвижим имот, подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?“. Диспозитивът на тълкувателното решение гласи, че „Вписаните възбрани по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК или наложени в производство по индивидуално принудително изпълнение по чл. 451 ГПК и чл. 452, ал. 2 ГПК не се заличават след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, освен в изрично предвидените от закона хипотези“.

Цялата публикация „Проблеми по прилагането на т.3 (относно заличаване на наложените възбрани преди извършването на публична продан в изпълнителния процес) съгласно Тълкувателно решение №1/2015г. от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС“

Относно недопустимостта да се предяви иск за неоснователно обогатяване по чл. 55 от Закона за задълженията и договорите

PDF

I. Фактическа обстановка

По отношение на недвижим имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност, е налице разпоредително действие чрез покупко – продажба в полза на едно от децата на съпрузите. Година след прехвърлителната сделка, приобретателят (също в брак) дарява заедно със съпругата си на дъщеря си процесния имот.

В последствие неговата сестра – дъщеря на първоначалните прехвърлители и леля на надарената дъщеря –  предявява иск пред съда за нищожност на договора за покупко – продажба и на последващото го дарение. С влязло в сила решение, съдът прогласява нищожността на договора за покупко – продажба поради симулация, но искът за прогласяване нищожност на договора за дарение е отхвърлен, тъй като продажбата на чужда вещ не е нищожна сделка.        Цялата публикация „Относно недопустимостта да се предяви иск за неоснователно обогатяване по чл. 55 от Закона за задълженията и договорите“

За недопустимостта от оспорване на констативен нотариален акт от лице в чиято полза е издаден

PDF

В хода на производство по съдебна делба относно наследствени имоти и с цел промяна на размера на наследствените дялове, ответниците  оспорват нотариален акт за признаване право на собственост върху недвижим имот. Съгласно описания нотариален акт единият от ответниците и наследодателя са признати за собственици на недвижим имот.

Описаният нотариален акт има характер на констативен нотариален акт по смисъла на чл. 587, ал. 1 от ГПК – нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства. Съгласно нотариалния акт, същият е издаден въз основа на няколко съдебни решения на Върховния съд. Същите решения са представени от ответниците в първото по делото заседание, но те не обосновават искането им за промяна на квотите при допускане на делбата по отношение на процесния недвижим имот. Ответниците твърдят, че от процесния имот единият от тях притежава ½ идеална част в изключителна собственост, а останалата ½ идеална част я притежава в режим на СИО с наследодателя, поради което след прекратяване на СИО поради смърт на съпруга, дяловете на наследниците са различни от тези, които са заявени с исковата молба. С това се цели се намаляване на дела на ищеца от процесния имот.

Цялата публикация „За недопустимостта от оспорване на констативен нотариален акт от лице в чиято полза е издаден“

Чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и неговото приложение при разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едноличен собственик е малолетно лице

PDF

I. Фактическа обстановка

Едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Х“ е малолетно лице. Същото е придобило всички дялове от капитала на търговското дружество по реда на  наследствено правоприемство – като единствен наследник на починалия си баща, който е притежавал всички дялове от капитала на дружеството. Правомощията си като едноличен собственик, детето упражнява чрез законния си представител – неговата майка (която не е била в брак с баща му, поради което не се явява негов наследник по закон).

Търговско дружество „Х“ разполага с банкова сметка в търговска банка в Република България. Дружеството трябва да се разпореди със средства от банковата си сметка, при което от банката поставят условие да им бъде представено решение на районния съд по настоящия адрес на детето по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, като в противен случай няма да разрешат исканото разпореждане с парични средства.

Цялата публикация „Чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и неговото приложение при разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едноличен собственик е малолетно лице“

Кратки бележки относно процедурата по сключване на предварителен договор за учредяване право на строеж и процеса на инвестиционно проектиране

PDF

I. Предварителен договор

Основната цел на предварителния договор е да подготви сключването на окончателен договор. Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените елементи на окончателния договор – чл. 19, ал. 2 от ЗЗД.

При предварителен договор за учредяване право на строеж,  окончателният договор логично е за учредяване право на строеж. В тази връзка съществените условия на предварителния договор са:

  • предмет, т.е. конкретно индивидуализиран поземления имот, върху който ще се учреди право на строеж, както и
  • за какво ще се учреди – т.е., трябва да има яснота относно сградата, която ще се строи- относно нейните характеристики – вид на обекта, площ, размери и други.

Цялата публикация „Кратки бележки относно процедурата по сключване на предварителен договор за учредяване право на строеж и процеса на инвестиционно проектиране“

Проблемът със заличаването на възбраните по искане на банки и потенциалните последици от това

PDF

Наскоро имах възможността да консултирам клиенти по два сходни казуса, които са свързани с продажба на недвижим имот, придобит на публична продан, върху който е наложена възбрана в хода на принудителното изпълнение.

На пръв поглед нищо необичайно, но единият от случаите се усложни с оглед на наличието на последващи вписвания по партидата на имота (след първата по ред възбрана) и заличаване на възбраната след извършената публична продан.

Заличаването на възбраната е с оглед изискванията на банката, която кредитира покупката на имота по договор за покупко – продажба от купувача на публична продан на трето лице и вписването на първа по ред ипотека в полза на банката.

По-долу хронологично излагам фактите по казуса, за да придобиете яснота и да се ориентирате във фактическата обстановка.

Цялата публикация „Проблемът със заличаването на възбраните по искане на банки и потенциалните последици от това“