Изменения и допълнения в Закона за защита на личните данни, обнародвани в Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2019г.

PDF

Във връзка с обнародвания в Дъравен вестник на 26.02.2019г., Закона за защита на личните данни и с оглед на приетите изменния и допълнения в него относно влезлия в сила на 25.05.2018г. Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), настоящият материал има за цел да отрази по-важните моменти в закона, които касят администраторите на лични данни по отношение на следните въпроси:

Цялата публикация „Изменения и допълнения в Закона за защита на личните данни, обнародвани в Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2019г.“