Заличаване на ипотека поради неподновяването й в срок

Съгласно чл. 172, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „Действието на вписването (на ипотеката) трае 10 години от деня, в който е извършено. То може да бъде продължено, ако вписването се поднови, преди този срок да е изтекъл“.

Съгласно чл. 22 от Правилника за вписванията (ПВ) „Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства“.

Цялата публикация „Заличаване на ипотека поради неподновяването й в срок“

Заличаване на ипотека върху недвижим имот, придобит на публична продан, извършена от публичен изпълнител на приходната администрация

 I. Фактическата обстановка

С Постановление за възлагане на недвижим имот, издадено от ТД на НАП София на дата 05.09.2018г. и вписано в книгите за вписванията при Агенция по вписвания – София на дата 07.09.2018г., в качеството си на купувач на публична продан по реда на ДОПК, физическо лице придобива право на собственост върху недвижим имот.

Върху недвижимия имот през 2008г. е била учредена договорна ипотека в полза на кредитна институция (банка). Цялата публикация „Заличаване на ипотека върху недвижим имот, придобит на публична продан, извършена от публичен изпълнител на приходната администрация“