Чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и неговото приложение при разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едноличен собственик е малолетно лице

PDF

I. Фактическа обстановка

Едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Х“ е малолетно лице. Същото е придобило всички дялове от капитала на търговското дружество по реда на  наследствено правоприемство – като единствен наследник на починалия си баща, който е притежавал всички дялове от капитала на дружеството. Правомощията си като едноличен собственик, детето упражнява чрез законния си представител – неговата майка (която не е била в брак с баща му, поради което не се явява негов наследник по закон).

Търговско дружество „Х“ разполага с банкова сметка в търговска банка в Република България. Дружеството трябва да се разпореди със средства от банковата си сметка, при което от банката поставят условие да им бъде представено решение на районния съд по настоящия адрес на детето по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, като в противен случай няма да разрешат исканото разпореждане с парични средства.

Цялата публикация „Чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и неговото приложение при разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едноличен собственик е малолетно лице“